Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

Ļauj bērnam būt radošam un laimēt balvu! Nenokavē!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība rīko radošo konkursu laika posmā no 01.10.2016.- 31.10.2016.

Konkursā tiek aicināti piedalīties Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības biedru bērni vai mazbērni ,  iesūtot zīmējumus, kuru mērķis ir bērnu un jauniešu iztēles rosināšana un mākslinieciski radošu domu attīstīšana par tēmu „Mana arodbiedrība“.

 

Konkursa nolikums

Pieteikums konkursam 

PILNAI AFIŠAI ATVĒRT PIELIKUMULejupielādēt attēlus

LIDA Ziemassvētku dāvaniņas bērniem

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina pieteikt biedru bērnus un mazbērnus (līdz 12 g.v. (ieskaitot)) Ziemassvētku dāvaniņas saņemšanai, līdz 15.11.16. aizpildot šajā saitē ievietoto elektronisko aptauju:

PIETEIKUMS Ziemassvētku dāvaniņas saņemšanai

VRs par pārtraukumiem, atrodoties jūrā

 2016. gada 28. septembrī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība adresēja vēstuli Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšniekam Olevam Zutim, kurā norādīja, ka arodbiedrība ir saņēmusi vairāku biedru sūdzības par metodisko norādījumu maiņu pēc 2016. gada 16. jūnija Augstākās tiesas sprieduma Nr. SKA-347/2016, saistībā ar pārtraukumiem darba laikā.

 Līdz ar izmaiņām metodiskajos norādījumos dežurantam ir atļauts izmantot pārtraukumu, ar priekšnieka atļauju, norīkojot citu dežurantu uz pārtraukuma laiku. LIDA Biedru interesēs uzdod tālāk minētus jautājumus:

- Kā šo pārtraukumu ir iespējams izmantot naktsmaiņā, tādā situācijā, kad ir tikai viens dežurants?

- Vai personām, kam dežūrmaiņas vieta ir atklāta jūra, pārtraukums ieskaitāms darba laikā?

 2016. gada 26. oktobrī LIDA saņēma atbildi no VRs Ventspils pārvaldes. Ar atbildes saturu iepazīties pielikumā!

 Lejupielādēt attēlus

Par inspektoru pienākumiem un Papildu darbu VP

2016. gada 28.septembrī LIDA adresēja vēstuli Valsts policijai par iecirkņa inspektoru pienākumiem, papildu darba slodzi un materiāltehnisko nodrošinājumu.

LIDA vēstulē norādīa, ka saņēmusi informāciju par dienesta pārbaudes atzinumu, kurā veikta datu analīze par personām VP KRP Talsu iecirknim piekritīgajā teritorijā, kurām izsniegtas šaujamieroču atļaujas un veiktajām pārbaudēm no Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas puses.

 Kā izriet no dienesta pārbaudes atzinuma, no 2011.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) VP KRP Talsu iecirknim piekritīgajā teritorijā nevienu reizi nav pārbaudīti 50 šaujamieroču turētāji, 637 persona pārbaudītas vienu reizi piecu gadu periodā, 76 personas pārbaudītas atļaujas saņemšanas brīdī 2011.gadā.

Iepazīstoties ar dienesta pārbaudes atzinumā iekļautajiem inspektoru paskaidrojumiem, LIDA secina tālāk minētus faktus:

 

Pirmais. Iecirkņa inspektoram dienesta pienākumi bieži jāpilda vairākās piekritīgajās teritorijās vienlaicīgi, jo netiek piepildītas visas reģionā aktuālās vakances. Līdz ar to, noslodze darba vietā ir liela, un fiziski nav iespējams paspēt izdarīt visus dienesta pienākumus pilnā apjomā. Turklāt, veicot dienesta pienākumus vairākos reģionos, bieži ikdienā jāveic lieli un laikietilpīgi attālumi ar dienesta automašīnu, līdz ar to ir svarīgs arī automašīnas tehniskais stāvoklis un degvielas daudzums.

 

Otrais. Lielākoties pārbaudes nevar veikt no inspektora gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – persona, kam izsniegta šaujamieroča glabāšanas atļauja, neatrodas dzīvesvietā, nedzīvo tajā pašā adresē, kur atrodas šaujamieroča seifs, dzīvo apkārtnes lielākajās pilsētās, vispār nedzīvo Latvijā. LIDA secina, ka izveidojas situācija, kad realitātē inspektors ir bijis pārbaudīt konkrēto personu, taču no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nevar sastādīt aktu par pārbaudes veikšanu.

 

Trešais. Inspektoru rīcībā nav sertificēti mērinstrumenti ar ko veikt pārbaudes. Lai arī dienesta atzinumā pamatoti norādīts, ka neviens normatīvais akts neparedz pienākumu veikt mērījumus ar sertificētiem mērinstrumentiem, LIDA ieskatā, nav pieļaujama situācija, kad VP amatpersonām būtu jālūdz mērlente, lineāls pašām pārbaudāmajām personām, ja nav iespēju pārliecināties par to uzrādīto mērījumu patiesību. Pietam, ja VP norāda, ka inspektora pienākums ir veikt šaujamieroča atļaujas glabāšanas noteikumu ievērošanas pārbaudi, tad VP būtu arī pienākums izsniegt inspektoriem vismaz minimālu aprīkojumu, lai varētu veikt šo normatīvajos aktos noteikto pienākumu.

Secīgi, LIDA lūdza sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

 

Atbildi skatīt pielikumā:

 

 Lejupielādēt attēlus

Jautājumi par tehnisko nodrošinājumu VP

2016. gada 28. septembrī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība vērsās pie Valsts policijas ar lūgumu sniegt skaidrojumu par tehnisko nodrošinājumu VP.

 

LIDA jautāja VP:

 

 1. Kāds normatīvs akts (iekšējs vai ārējs) nosaka kāds ekipējums un tehniskais nodrošinājums nepieciešams Valsts policijas Kārtības policijas inspektoram (iecirkņa inspektoram) dienesta pienākumu pildīšanai, un konkrēti apraksta nepieciešamās vienības?

2. Kādi normatīvie akti (iekšējie vai ārējie) nosaka to, kādas personas ir tiesīgas izsniegt iecirkņa inspektoram noteikto tehnisko nodrošinājumu un ekipējumu, un cik lielā apjomā jāizsniedz šīs vienības?

3. Kādi normatīvie akti (iekšējie vai ārējie) nosaka to, kādā ekipējumā un aprīkojumā ikdienā iecirkņa inspektoram jāpilda savi dienesta pienākumi?

 

 

2016. gada 24. oktobrī LIDA saņēma atbildi uz augstāk iekļautajiem jautājumiem. Atbildi skatīt pielikumā!

 

 

 

LIDA vēstis

Par virsstundu kompensāciju Valsts robežsardzē

Aicinām biedrus, kuri vēlas pārsūdzēt Valsts robežsardzes izdotos lēmumus attiecībā uz virsstundu kompensācijām, pieteikties e-pastā lidarodbiedriba@lidarodbiedriba.lv, sūtot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, pilns amata nosaukums, bankas konta numurs), kā arī saņemto lēmumu ieskenētā vai nofotografētā veidā.

Iespējama juridiska palīdzība arī personām, kas nav biedri, atsevišķi vienojoties.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 22301434.

 Lejupielādēt attēlus

Par darba un atpūtas laika uzskaiti IeVP

2016. gada 15.septembrī  Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība vērsās pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces Ilonas Spures jautājumā par darba un atpūtas laika uzskaiti IeVP. LIDA norādīja, ka  tikšanās ar biedriem laikā, konstatēta situācija, kas LIDA ieskatā, uzskatāma par darbinieka stāvokli pasliktinošu.

IeVP amatpersonas ikdienā strādā maiņu grafikos, vienā maiņā 24 stundas, pēc nostrādātas maiņas seko trīs brīvdienas. LIDA konstatējusi, ka IeVP amatpersonām, dodoties atvaļinājumā, turpinās darba laika uzskaite. Turklāt, šāda uzskaite tiek veikta kā par 8 stundu darba dienu, respektīvi, amatpersonām, kas atrodas atvaļinājumā, ik dienas tiek veikta uzskaite par 8 nostrādātajām stundām, kādas tās būtu, ja amatpersona veiktu dienesta pienākumus normālajā darba laikā – 8 stundas dienā, piecas dienas nedēļā.

 IeVP darbiniekiem, kas strādā maiņu režīmā, bieži izveidojas pārstrādātās stundas, jo nesakrīt summētās un normētās stundas. Līdz ar to, ja amatpersonai, uz atvaļinājumā došanās brīdi ir pārstrādātās stundas, pēc atgriešanās no atvaļinājuma rodas nesakritība stundu skaitā, t.i., amatpersonai rodas stundu iztrūkums.

 Līdz ar to var izveidoties, LIDA ieskatā nepieļaujama un darbinieka stāvokli pasliktinoša situācija, ka, pirms došanās atvaļinājumā amatpersonai iespējamas pārstrādātās stundas, bet, atgriežoties no atvaļinājuma, rodas stundas, ko darbinieks ir Iestādei “parādā”, kuras pēcāk atstrādājot, nesaņem papildus samaksu par tām.

Attiecīgi LIDA jautāja IeVP:

Uz kāda normatīva akta pamata IeVP veic šādu darba un atpūtas laika uzskaiti?

LIDA lūdza sniegt juridisku vērtējumu par radušos situāciju.

2016. gada 24. oktobrī LIDA saņēma atbildi no IeVP uz saistītajiem jautājumiem. Skatīt atbildi pielikumā!

 Lejupielādēt attēlus

Uzsākts darbs pie Robežsardzes likumprojekta!

Saistībā ar LIDA lūgumu veikt grozījumus Robežsardzes likumā, svītrojot vārdus "apvienoties arodbiedrībās",kā to paredz Satversmes tiesas 2014.gada 23.aprīļa spriedums, arodbiedrība ir saņēmusi 27.07.2016. IeM vēstuli Nr. 1-63/377/382-jur.Lejupielādēt attēlus

Vai pārbaudes VRs atbilst normatīviem aktiem?

LIDA ierosinājusi Iekšlietu ministrijai veikt pārbaudi, vai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes 26.04.2016. pavēle Nr.172 un pirms tam organizētās un veiktās pārbaudes atbilst normatīvo aktu prasībām, vai netika pārsniegtas amatpersonas pilnvaras, organizējot un veicot pārbaudi, un izvērtēt:

1) vai ir pieļaujams aizliegt amatpersonai izmantot sakaru līdzekļus dienesta pienākumu veikšanas laikā, lai informētu dežurantu par ārkārtas notikumu un vai ir pieļaujams amatpersonas dienesta pienākumu veikšanas laikā organizēt un veikt amatpersonas zināšanu pārbaudi;

2) vai ir nepieciešams posteņus aprīkot ar trauksmes pogām.

Tiesībsargam par darba laiku VRs

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) saņēma no Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes arodbiedrības biedriem un citiem robežsardzes darbiniekiem sūdzības, ka kopš 2016.gada 1.maija esot mainīts darba grafiks.

Tādējādi robežsardzes darbiniekiem izveidojās vesela virkne problēmu, kas ietekmē darbiniekus gan fiziski, gan materiāli, gan morāli.

Līdz ar to LIDA ir sagatavojusi un nosūtījusi  LR tiesībsargam vēstuli par darba laiku, kas sākas nakts stundā plkst.4.10 Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes amatpersonām.

LIDA vīzija

          

LIDA mērķi

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri