Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

CEĻVEDIS profesionālās kompetences novērtēšanai

Valsts policijas koledža ir sagatavojusi ceļvedi ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai - šeit.

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219691, 67219642 vai 25411502.

Profesionālās kompetences kvalifikācijas eksāmens!

Valsts policijas koledža nodrošina iespēju novērtēt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (instruktoru), kas atrodas dienestā Valsts policijā bez amatam atbilstošas profesionālās izglītības, profesionālo kompetenci kvalifikācijas eksāmenā.

VSSA par izdienas pensijām

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par izdienas pensijām

LIDA par fiziskās sagatavotības prasībām VP

Šodien, 28.04.2016., Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Valsts policijai, lai savlaicīgi informētu Valsts policiju par iespējamiem pastāvošiem riskiem nodarbināto drošībai un veselībai. LIDA aicina Valsts policiju savlaicīgi reaģēt un novērst vai samazināt līdz minimumam pastāvošos riskus nodarbināto drošībai un veselībai.

LIDA vēlas mazināt gadījumus, kad amatpersonas, izpildot fiziskās sagatavotības prasības, netīšām rada sev veselības apdraudējumus un ir spiestas doties uz slimības lapas, tādējādi radot papildus darba slodzi citām amatpersonām. Papildus Valsts policijai būs jāuzsāk nelaimes gadījuma izmeklēšanu.

VP par fiziskās sagatavotības pārbaudēm

Valsts policijas vēstule par fiziskās sagatavotības pārbaudēm.

LIDA vēstis

Tiesībsargam par darba laiku VRs

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) saņēma no Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes arodbiedrības biedriem un citiem robežsardzes darbiniekiem sūdzības, ka kopš 2016.gada 1.maija esot mainīts darba grafiks.

Tādējādi robežsardzes darbiniekiem izveidojās vesela virkne problēmu, kas ietekmē darbiniekus gan fiziski, gan materiāli, gan morāli.

Līdz ar to LIDA ir sagatavojusi un nosūtījusi  LR tiesībsargam vēstuli par darba laiku, kas sākas nakts stundā plkst.4.10 Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes amatpersonām.

LIDA PALĪDZ SAVIEM BIEDRIEM!

Ar 2016. gada 2. jūnija Administratīvās rajona tiesas Rēzeknē spriedumu, atcelts Valsts robežsardzes lēmums, par kuru pēc Arodbiedrības biedra pieteikuma ierosināta lieta tiesā.

Ar Valsts robežsardzes lēmumu arodbiedrības biedram tika piemērots disciplinārsods – piezīme.

Disciplinārsods piemērots par situāciju, kurā arodbiedrības biedram tika pavēlēts noskaidrot un izvērtēt faktus par citas Valsts robežsardzes amatpersonas rīcību. Arodbiedrības biedrs nekonstatēja disciplinārpārkāpumu kolēģa darbībā, kam nepiekrita Iestāde, līdz ar ko, tika ierosināta disciplinārlieta pret pašu pieteicēju.

Tiesa atcēla Iestādes lēmumu, norādot, ka tas, ka pieteicējs nav konstatējis disciplinārpārkāpumu citas amatpersonas darbībā, nenozīmē, ka tādejādi viņš pats ir pieļāvis disciplinārpārkāpumu, bijis bezatbildīgs un pavirši pildījis dienesta pienākumus, kā to norāda Iestāde.

Tiesa konstatēja, ka pieteicējs pirms atzinuma sniegšanas veicis visas nepieciešamās dienesta pārbaudes darbības, līdz ar to, ir izpildījis Valsts robežsardzes struktūrvienības pavēli.

Tiesas ieskatā, nav pieļaujama situācija, kad jebkuru dienesta pārbaudes veicēju, kurš dienesta pārbaudes rezultātā nekonstatē pārbaudāmā ierēdņa disciplinārpārkāpumu, būtu jāsauc pie disciplināratbildības, tas būtu pretrunā ar dienesta pārbaudes veikšanas mērķi – noskaidrot visus tiesiska un lietderīga lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktiskos un tiesiskos apstākļus.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedza juridisku atbalstu savam arodbiedrības biedram, palīdzot veikt procesuālas darbības un pārstāvot biedru tiesā!

Korekcijas fiziskās sagatavotības prasībās

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir saņēmusi vairākus biedru iebildumus par izvirzītajām fiziskās sagatavotības prasībām, konkrēti runa ir par ķermeņa augšdaļas pacelšanu un nolaišanu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, arodbiedrība ir nosūtījusi IeM Veselības un sporta centram vēstuli ar lūgumu veikt pasākumus, lai precizētu fiziskās sagatavotības prasības.

PAPILDINĀTS: LR IeM Vadības uzdevums par vienotas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības pārbaužu metodiku.

PAPILDINĀTS: IeM VSC 15.06.2016. vēstule Nr.28/3-8/740.

LIDA lūdz veikt grozījumus Robežsardzes likumā

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) ir vērsusies pie LR Saeimas sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Robežsardzes likumā.

2014.gada 23.aprīlī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu Par Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu "apvienoties arodbiedrībās" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam un nosprieda: "atzīt Robežsardzes likuma 49. panta pirmās daļas vārdus "apvienoties arodbiedrībās"  par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 108. panta otrajam teikumam”.

PAPILDINĀTS: LR Saeimas 15.06.2016. vēstule Nr. 511.9/6-34-12/16, 20.06.2016.

VRs jāveic Tiesībsarga rekomendāciju ieviešana

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) izskatīja Valsts robežsardzes (turpmāk - Iestāde) iekšējo normatīvo aktu, 19.01.2015. pavēli Nr. 50 “Par maksimālo naudas balvas apmēru sakarā ar nozīmīgu dienesta (darba) pienākumu izpildes laika gada dienu” (turpmāk – Pavēle Nr. 50), ko Iestāde izdevusi, pamatojoties uz citu tās iekšējo normatīvo aktu - 2009. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 46 “Dienesta (darba) kārtības noteikumi” 18.5 punktu.

PAPILDINĀTS:

  1. LR tiesībsarga vēstule par tiesībsarga lietas ierosināšanu, 29.04.2016. 
  2. LR tiesībsarga vēstule par naudas balvas samazināšanu, 11.04.2016. 
  3. LR tiesībsarga atzinums, 14.06.2016.

LIDA vīzija

          

LIDA mērķi

Tuvākie notikumi

Galerija