Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

Jaunumi saziņā ar iestādēm

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība saņēmusi divas vēstules no IeVP un vienu vēstuli no VP saistībā ar iestādēs nodarbināto dienesta tiesībām.

Ar vēstulēm iepazīties šeit:

IeVP par atbildēm uz jautājumiem

IeVP par veselības pasākumu nodrošināšanu

VP par formastērpu un specapģērbu nodrošināšanu

LIDA aicina tās biedrus un citus mājaslapas lasītājus arī turpmāk sekot līdzi aktualitātēm sadaļā "Sociālā atbildība".

Intervija ar Armandu Augustānu LR1 Krustpunktā

22. novembrī, plkst. 13:30 LR1 raidījumā "Krustpunktā" piedalījās LIDA valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns. Sarunas tematā Latvijas Republikas 2017 budžets, tostarp iekšlietu ministrijā un citi saistīti jautājumi.

Radioraidījumu var noklausīties internetā (spiest šeit--->)

22.11.16. LR Krustpunktā

VRs par pārtraukumiem, atrodoties jūrā

 2016. gada 28. septembrī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība adresēja vēstuli Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšniekam Olevam Zutim, kurā norādīja, ka arodbiedrība ir saņēmusi vairāku biedru sūdzības par metodisko norādījumu maiņu pēc 2016. gada 16. jūnija Augstākās tiesas sprieduma Nr. SKA-347/2016, saistībā ar pārtraukumiem darba laikā.

 Līdz ar izmaiņām metodiskajos norādījumos dežurantam ir atļauts izmantot pārtraukumu, ar priekšnieka atļauju, norīkojot citu dežurantu uz pārtraukuma laiku. LIDA Biedru interesēs uzdod tālāk minētus jautājumus:

- Kā šo pārtraukumu ir iespējams izmantot naktsmaiņā, tādā situācijā, kad ir tikai viens dežurants?

- Vai personām, kam dežūrmaiņas vieta ir atklāta jūra, pārtraukums ieskaitāms darba laikā?

 2016. gada 26. oktobrī LIDA saņēma atbildi no VRs Ventspils pārvaldes. Ar atbildes saturu iepazīties pielikumā!

 Lejupielādēt attēlus

Par inspektoru pienākumiem un Papildu darbu VP

2016. gada 28.septembrī LIDA adresēja vēstuli Valsts policijai par iecirkņa inspektoru pienākumiem, papildu darba slodzi un materiāltehnisko nodrošinājumu.

LIDA vēstulē norādīa, ka saņēmusi informāciju par dienesta pārbaudes atzinumu, kurā veikta datu analīze par personām VP KRP Talsu iecirknim piekritīgajā teritorijā, kurām izsniegtas šaujamieroču atļaujas un veiktajām pārbaudēm no Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas puses.

 Kā izriet no dienesta pārbaudes atzinuma, no 2011.gada līdz 2015.gadam (ieskaitot) VP KRP Talsu iecirknim piekritīgajā teritorijā nevienu reizi nav pārbaudīti 50 šaujamieroču turētāji, 637 persona pārbaudītas vienu reizi piecu gadu periodā, 76 personas pārbaudītas atļaujas saņemšanas brīdī 2011.gadā.

Iepazīstoties ar dienesta pārbaudes atzinumā iekļautajiem inspektoru paskaidrojumiem, LIDA secina tālāk minētus faktus:

 

Pirmais. Iecirkņa inspektoram dienesta pienākumi bieži jāpilda vairākās piekritīgajās teritorijās vienlaicīgi, jo netiek piepildītas visas reģionā aktuālās vakances. Līdz ar to, noslodze darba vietā ir liela, un fiziski nav iespējams paspēt izdarīt visus dienesta pienākumus pilnā apjomā. Turklāt, veicot dienesta pienākumus vairākos reģionos, bieži ikdienā jāveic lieli un laikietilpīgi attālumi ar dienesta automašīnu, līdz ar to ir svarīgs arī automašīnas tehniskais stāvoklis un degvielas daudzums.

 

Otrais. Lielākoties pārbaudes nevar veikt no inspektora gribas neatkarīgu iemeslu dēļ – persona, kam izsniegta šaujamieroča glabāšanas atļauja, neatrodas dzīvesvietā, nedzīvo tajā pašā adresē, kur atrodas šaujamieroča seifs, dzīvo apkārtnes lielākajās pilsētās, vispār nedzīvo Latvijā. LIDA secina, ka izveidojas situācija, kad realitātē inspektors ir bijis pārbaudīt konkrēto personu, taču no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nevar sastādīt aktu par pārbaudes veikšanu.

 

Trešais. Inspektoru rīcībā nav sertificēti mērinstrumenti ar ko veikt pārbaudes. Lai arī dienesta atzinumā pamatoti norādīts, ka neviens normatīvais akts neparedz pienākumu veikt mērījumus ar sertificētiem mērinstrumentiem, LIDA ieskatā, nav pieļaujama situācija, kad VP amatpersonām būtu jālūdz mērlente, lineāls pašām pārbaudāmajām personām, ja nav iespēju pārliecināties par to uzrādīto mērījumu patiesību. Pietam, ja VP norāda, ka inspektora pienākums ir veikt šaujamieroča atļaujas glabāšanas noteikumu ievērošanas pārbaudi, tad VP būtu arī pienākums izsniegt inspektoriem vismaz minimālu aprīkojumu, lai varētu veikt šo normatīvajos aktos noteikto pienākumu.

Secīgi, LIDA lūdza sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem:

 

Atbildi skatīt pielikumā:

 

 Lejupielādēt attēlus

LIDA sveic ikvienu 18. novembrī!

Foto: Jānis Lācis

http://www.janislacis.com/Lejupielādēt attēlus

LIDA vēstis

Izmaiņas Finanšu nolikumā un veidlapās

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība informē par izmaiņām LIDA finanšu līdzekļu nolikumā un jaunu arodbiedrības veidlapu par materiālās palīdzības piešķiršanu izstrādi.

Iepazīties ar LIDA finanšu līdzekļu nolikumu uz 01.01.2017 šeit:

LIDA Finanšu līdzekļu nolikums

Aplūkot LIDA veidlapu par materiālās palīdzības piešķiršanu šeit:

LIDA materiālās palīdzības veidlapa

FM un VID pakļauj diskriminācijai pensijas vec...

Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests pakļauj diskriminācijai pensijas vecumu sasniegušos muitas darbiniekus

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībā (LIDA) vērsās Neatkarīgo muitnieku arodbiedrība sakarā ar to, ka Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Muitas pārvaldes vismaz astoņi darbinieki tiek atvaļināti no civildienesta, neizmaksājot tiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma[1] 17. panta 1. daļas ceturtā punkta atlaišanas, atvaļināšanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) valsts vai pašvaldības institūcijās bijusi nepārtraukti nodarbināta vairāk nekā 20 gadus. Visi šie muitas darbinieki nepārtraukti atradās valsts civildienestā, ir sasnieguši pensijas vecumu un turpināja pildīt civildienestu bez pārtraukuma, un ne reizi nebija saņēmuši atlaišanas, atvaļināšanas pabalstu.

Lai izvairītos no atvaļināšanas pabalsta četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā izmaksāšanas, VID savos lēmumos norāda, ka pensijas vecumu sasniegušajiem muitas darbiniekiem dienesta gaitas termiņš ir iztecējis, atsaucoties uz Valsts civildienesta likuma[2] 41.panta 1.punkta “b” apakšpunktu (sakarā ar termiņa izbeigšanos), tā vietā, lai atsauktos uz 41.panta 1.punkta “f” apakšpunktu (sasniedzot valsts noteikto pensijas vecumu). Arī Finanšu ministrija, kurā muitas darbinieki vērsās ar iesniegumiem, atbalstīja VID pieņemtos lēmumus, pakļaujot muitas darbiniekus diskriminācijai, kā pensionārus, liedzot tiem tiesības pēc nodienētiem daudziem gadiem valsts civildienestā saņemt atvaļināšanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

LIDA un Neatkarīgo muitnieku arodbiedrība norāda, ka šāda muitas darbinieku diskriminācija pēc pensijas vecuma ir nepieļaujama un var radīt milzīgus zaudējumus valsts budžetam, grauj Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmuma dienesta un Muitas pārvaldes reputāciju. Tiek parādīts negatīvs piemērs, kā apiet likumu ar līkumu, lai nesamaksātu darbiniekiem to, ko viņi ar savu ilggadēju nepārtrauktu, godīgu civildienestu ir nopelnījuši.

LIDA kopā ar Neatkarīgo muitnieku arodbiedrību un cietušajiem no diskriminācijas tuvākā laikā vērsīsies ar iesniegumiem pie Latvijas Republikas Tiesībsarga J.Jansona, ka arī iesniegs pieteikumus Administratīvajā rajona tiesā.

LIDA vērš finanšu ministres Danas Reiznieces–Ozolas uzmanību, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma[3]86.panta 1.daļu adresātam nelabvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt jebkurā brīdī un pieņemt lēmumus izmaksāt muitas darbiniekiem atvaļināšanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

[1] http://likumi.lv/doc.php?id=202273

[2] http://likumi.lv/doc.php?id=10944

[3]http://likumi.lv/doc.php?id=55567

 

Informāciju sagatavoja Armands Augustāns, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, sadarbībā ar Neatkarīgo muitnieku arodbiedrību

Par braukšanu ar automašīnu alkohola reibumā

Administratīvā apgabaltiesa ir atzinusi, ka par braukšanu ar automašīnu alkohola reibumā, ārpus darba laika, atbilstošs disciplinārsoda veids ir atvaļināšana no dienesta. Šoreiz spriedums attiecināms uz VUGD amatpersonu.

 

 

Par sapulci IeVP

2016. gada 13.decembrī  Ieslodzījuma vietu pārvalde organizēja sapulci par darba laika uzskaites un apmaksas kārtību 2017. gadā. IeVP finanšu daļas vadītāja T. Trocka prezentēja jauno darba laika uzskaites tabulu, par kuru gan liela daļa darbinieku pauda klaju neapmierinātību; (jāizsaka gan liela nožēla, ka šī sanāksme nenotika agrāk, kad vēl varētu uzklausīt darbinieku viedokli, un ieviest kādas korekcijas). Tomēr jāpiebilst, ka arī šis dežūrmaiņu grafiks nav akmenī kalts, vajag tik darbiniekiem būt aktīviem un vienotiem.

Tāpat diskusijas bija par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

1) par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika - laikā, kad amatpersonai nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, - atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei (pasīvās virsstundas)

2) par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika - šīs daļas 1.punktā neminētajā laikā - atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, kā arī nosaka piemaksu 100 procentu apmērā no tai noteiktās stundas algas likmes (klasiskās virsstundas)

                Pēdējais jautājums no darbiniekiem bija par kompensāciju izmaksas kārtību un termiņiem Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Uz ko Finanšu daļas vadītāja atbildēja, ka cer šī gada decembra mēneša pēdējā nedēļā izmaksāt daļu kompensācijas par nakts stundām un virsstundām. Bet pilnīga kompensāciju izmaksa notiks līdz 2017.gada 31.decembrim.

                Paldies darbiniekiem, kas atrada laiku un iespēju piedalīties šajā sapulcē. Vienīgi darbojoties kopā mēs varam ko sasniegt!

Sagatavojis: Edgars Bole, LIDA Valdes loceklis

LIDA adresē vēstules IeVP

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība adresējusi Ieslodzījuma vietu pārvaldei iesniegumus saistībā ar biedriem aktuāliem jautājumiem.

Skatīt šeit:

1) Vēstule IeVP par biedru uzdotajiem jautājumiem

2) Vēstule IeVP par veselības aizsardzības pasākumiem

LIDA aicina biedrus sekot līdzi rakstiem sadaļā "Sociālā atbildība"

LIDA vīzija

          


Lejupielādēt attēlus

LIDA mērķi

Tuvākie notikumi

GalerijaPartneri